Zneeistenia ovzdu ia

Detosil

Ka¾dý deò, aj v interiéri, ako v spoloènosti, sme obklopení novými externými látkami, ktoré ovplyvòujú ná¹ rast a zdravie. Okrem základnej redundancie, ako napríklad: umiestnenie, teplota, vlhkos» prostredia a podobne, máme èo do èinenia s ïal¹ími výparmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v nepochybne èistej, ale pra¹nej, samozrejme v novom stupni. Pred zneèistením vo forme prachu mô¾eme skry» pomocou masiek s filtrami, av¹ak v ovzdu¹í sa získavajú aj iné zneèis»ujúce látky, ktoré sa èasto »a¾ko hµadajú. Toxické výpary sú pre ne obzvlá¹» nebezpeèné. Sledujte ich, ktoré sú zvyèajne platné len s nástrojmi typu, ako je senzor toxických plynov, ktorý zachytí patogénne èastice zo vzduchu a svedèí o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Nebezpeèenstvo je preto, bohu¾iaµ, nebezpeèné, preto¾e urèité látky, napr. Èad sú nedosiahnuteµné a ich prítomnos» v guµôèke má za následok vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého sme vystavení nebezpeèenstvu aj inými senzormi, ktoré senzor deteguje, ako dôkaz H2S, ktorý je extrémne nízky a vyvíja sa na okam¾itú paralýzu. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný, ako u¾ bolo spomenuté, a plynný amoniak, ktorý sa skutoène vyskytuje vo vzduchu, ale v dlh¹ej koncentrácii ohrozujúcej obyvateµstvo. Senzory toxických látok mô¾u tie¾ nájs» ozón a oxid sirièitý, èo je vá¾nej¹ie ako poèasie, èo tie¾ vytvára tendenciu uzavrie» oblas» okolo zeme - to je dôvod, preèo v prípade, ¾e sme vystavení ¾ivotu týchto prvkov, mali by sme da» senzory na vhodnom mieste, aby sme mohli vníma» a informujte nás o tom. Iné toxické plyny, ktoré nás detektor mô¾e obdivova», sú korozívny chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, nebezpeèný chlorovodík. Ako vidíte, oplatí sa nain¹talova» snímaè toxického plynu.