Zmena easu na novom pokladni

Ka¾dý podnikateµ v na¹om mene, pokladnice, bojuje ka¾dý deò s rôznymi problémami, ktoré mô¾u generova» aj pokrmy. Rovnako ako akékoµvek elektronické zariadenia, pokladnice nie sú bez výhod a niekedy kazia. Nie ka¾dý majiteµ spoloènosti vie, ¾e v ka¾dom okamihu, keï sa záznamy vykonávajú pomocou registraèných pokladníc, by malo existova» ïal¹ie takéto zariadenie - práve na zlyhanie tohto dokonalého.

poradie piluliek na chudnutieZbytočné kilogramy prirodzené spôsoby, ako schudnúť

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladnice pri ïal¹om predaji tovaru alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa predajný list rozpadal v deò rozpadu hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v súlade s pokladnicou by mali obsahova» pokladnièný servis. V tomto texte sa dopåòajú nielen v¹etky opravy zariadení, ale sú tu aj tipy na fi¹kalizáciu pokladnice alebo zmenu jej my¹lienok. V umeleckom diele chcete zada» jedineèné èíslo, ktoré daòovému úradu dala pokladniènému úradu, názov spoloènosti a adresu priestorov, v ktorých je pokladnica pou¾ívaná. V¹etky tieto rady sú platné vïaka úspe¹nej kontrole daòového úradu. V¹etky ¾eleznice v pamäti pokladne tie¾ opravia, ¾e prichádza do úloh ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by v¹etky podniky pou¾ívajúce registraèné pokladne mali ma» podpísanú zmluvu. Èo je dôle¾ité - mali by ste daòovému úradu informova» o ka¾dej zmene pokladníka. Predaj vo fiskálnych sumách by mal konèi» v nepretr¾itom type, preto¾e vïaka úspe¹nosti plnenia pamäte pokladnice je potrebné si vymeni» svoj názor s druhým a zároveò ma» pamä». Èítanie pamäte pokladnice pravdepodobne ¾ije - rovnako ako jej oprava vykonaná iba autorizovanou entitou. Okrem toho musí by» vykonané za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania fi¹kálnej pokladnice je pripravený príslu¹ný protokol, z ktorého jedna kópia prichádza do daòového úradu a nová kópia pre podnikateµa. Tento protokol si musí ulo¾i» spolu s ïal¹ími dokladmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho chyba mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcie úradu.