Filtrovanie zo zoznamu excel

V silách priemyslu musíme vytvori» s potrebou odprá¹i» prach, ktorý vytvára výbu¹né zmesi prachu a vzduchu. Existujú rovnaké absolútne procesy spojené so zmenou èierneho uhlia, dreva v drevárskom priemysle, biomasy, organického prachu vyskytujúceho sa v potravinárskom priemysle, prachu v chemickom priemysle atï. Zberaè prachu Atex je výbu¹ný separátor prachu, ktorý bol vyrobený spolu so smernicou EÚ Atex.

Boobs XL

Pri odpra¹ovaní výbu¹ných zmesí prachu a vzduchu sa spoliehame na mo¾nosti náradia a v¹etkých zariadení vykonaných spolu so základnou smernicou 94 / 9WE ATEX. Vedia, ako ¾i», pou¾ívajú sa na odstraòovanie prachu v blízkosti skupiny výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèné systémy majú 3D kategórie. To vám umo¾ní da» ich kdekoµvek, èo je kvalifikované pre zóny bez nebezpeèenstva výbuchu, ako aj v zónach s nebezpeèenstvom výbuchu 22.

Na ochranu zariadení máme dve hlavné metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto technika vyu¾íva systémy, ktoré automaticky reagujú na zaèiatok výbu¹ného tlaku a zabraòujú výbuchu v zárodku. Systém je vybavený snímaèmi tlaku, ktoré detekujú výslednú explóziu, dodávajú ho do ovládacieho panela, ktorý zase spú¹»a aktiváciu ventilu valca s hasiacim re¾imom. Reakèný èas systému od detekcie explózie a¾ po jeho zru¹enie je len asi 60 ms. Veµmi rýchle potlaèenie vzniknutej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda na odµahèenie výbuchuObmedzuje sa na pou¾itie v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré aplikujú tlak výbuchu z chráneného zariadenia smerom von. Týmto opatrením bude tlak, ktorý prevláda v chránenom zariadení, obmedzený na neohrozujúcu cenu. Pou¾ívame iný spôsob výroby technických diafragiem: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, vybavené snímaèom trhania alebo bez neho, vyrobené z karbónu alebo kyseliny. Vzhµadom na tvar explózneho plameòa vedeného smerom von je potrebné umiestni» nároènú zónu do blízkosti membrány.

Okrem toho pou¾itie urèených oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu v rámci konkrétneho zariadenia, ka¾dá skupina a podzostavy sú prispôsobené takým spôsobom, ¾e tie¾ nespôsobujú zdroj zapálenia prachu.