Cutnd hendi

Niektoré spoloènosti a znaèky dávajú alebo akumulujú látky, ktoré mô¾u by» robustné na vytvorenie výbu¹nej atmosféry so vzduchom. Existujú najmä látky, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky s významným rozpadom, napr. Uhoµný prach, drevný prach atï.

Za takýchto okolností sa od zamestnávateµov vy¾aduje, aby vykonali posúdenie rizika výbuchu a posúdenie rizika výbuchu. Najmä by sa malo ¹pecifikova» pre miestnosti a miesta, kde sa vyskytuje pravdepodobnos» výbuchu. Výbu¹né zóny by mali existova» mimo u¾itoèných vzdialeností a vonkaj¹ích priestorov. A chcem, aby zamestnávatelia pripravili grafickú dokumentáciu, ktorá vyhodnotí a uvedie aj faktory, ktoré mô¾u spôsobi» zapálenie.

Posúdenie nebezpeèenstva výbuchu musí vychádza» z po¾iadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na bezpeènos» a ochranu zdravia pri práci v kombinácii s ponukou výbu¹nej atmosféry na pracovisku (Vestník zákonov 2010 è. 138 polo¾ka è. 138. 931.

V rámci hodnotenia rizika výbuchu sa vlastnosti objektu ukonèia. Navrhuje sa na jeho povrch, poèet podla¾í, miestností, technologických liniek a pod. Skontrolujú sa faktory, ktoré mô¾u vykona» na vytvorenie po¾iaru alebo výbuchu. Vykonávajú sa obavy a systémy, vïaka ktorým bude mo¾né oslabi» a eliminova» po¾iar a rýchle hrozby. Uèí sa, èo je prvá horµavá látka, ktorá mô¾e by» zdrojom potenciálnej explózie. Zaènú sa inovatívne rie¹enia na minimalizáciu rizika výbuchov.